Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy för personuppgifter (nedan - sekretesspolicyen) gäller all information som webbplatsen "idesign.techinfus.com/sv/", som finns på domännamnet idesign.techinfus.com/sv/, kan få om användaren när du använder webbplatsen.

1. DEFINITION AV VILLKOR

1,1. Följande villkor används i denna sekretesspolicy:

1.1.1. "Administration av webbplatsen" idesign.techinfus.com/sv/ "(nedan kallad webbplatsadministrationen) - auktoriserade anställda av webbplatshanteringen, som agerar på uppdrag av" idesign.techinfus.com/sv/ ", som organiserar och (eller) utför behandling av personuppgifter och bestämmer också syftet med personuppgifter, Sammansättningen av personuppgifter som ska behandlas, åtgärder (operationer) som utförs med personuppgifter.

1.1.2. "Personuppgifter" - All information om direkt eller indirekt bestämd, eller definierad av en person (personuppgifter).

1.1.3. "Personlig databehandling" - Varje åtgärd (operation) eller uppsättning åtgärder (operationer) som utförs med hjälp av automatiseringsverktyg eller utan att använda sådana verktyg med personuppgifter, inklusive insamling, inspelning, systematisering, ackumulering, lagring, förfining (uppdatering, ändring) utvinning, användning, överföring (distribution, tillhandahållande, tillgång), depersonalisering, blockering, radering, förstöring av personuppgifter.

1.1.4. "Sekretess för personuppgifter" är ett krav för Operatören eller en annan person som har fått tillgång till personuppgifter för att förhindra spridning av dem utan samtycke av ämnet för personuppgifter eller tillgång till andra juridiska skäl.

1.1.5. "Användaren av webbplatsen" idesign.techinfus.com/sv/ "(hädanefter användaren) är en person som har tillgång till webbplatsen via Internet och använder webbplatsen idesign.techinfus.com/sv/.

1.1.6. "Cookies" är en liten del data som skickas av en webbserver och lagras på användarens dator, som webbklienten eller webbläsaren skickar till webbservern varje gång i en HTTP-begäran (HTTPS) när man försöker öppna sidan på motsvarande webbplats.

1.1.7. "IP-adress" - En unik nätverksadress för en nod i ett datornätverk byggt över IP.

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2,1. Användningen av webbplatsen idesign.techinfus.com/sv/ av användaren utgör godkännande av denna sekretesspolicy och villkoren för behandling av användarens personuppgifter.

2,2. Vid oenighet med villkoren i sekretesspolicyn måste användaren sluta använda idesign.techinfus.com/sv/-webbplatsen.

2,3. Denna sekretesspolicy gäller endast idesign.techinfus.com/sv/. Webbplatsadministrationen kontrollerar inte och ansvarar inte för tredje parts webbplatser som användaren kan följa länkarna på idesign.techinfus.com/sv/.

2,4. Webbplatsadministrationen verifierar inte noggrannheten av personuppgifter som tillhandahålls av användaren av webbplatsen idesign.techinfus.com/sv/.

3. ÄR MED PRIVATPOLITIK

3,1. Denna sekretesspolicy fastställer förpliktelserna för administrationen av webbplatsen idesign.techinfus.com/sv/ för icke-upplysande och säkerställer skyddet av personuppgifter som användaren tillhandahåller på begäran av webbplatsadministrationen vid inlämning av någon form av ansökan på webbplatsen.

3,2. De personuppgifter som är tillåtna för behandling enligt denna sekretesspolicy tillhandahålls av användaren genom att fylla i ansökningsblanketterna på idesign.techinfus.com/sv/ och innehålla följande information:

3.2.1.efternamn, namn, patronymic av användaren;

3.2.2. användarens kontaktnummer

3.2.3. e-postadress (e-post) till användaren;

3.2.4. Adressen till användarens webbplats

3.2.5. Användar textmeddelande.

3,3. Webbplatsen idesign.techinfus.com/sv/ skyddar data som automatiskt överförs vid visning av annonsenheter och när du besöker sidor som har ett statistiskt systemskript ("pixel") installerat:

  • IP-adress
  • information från kakor;
  • Information om webbläsaren (eller ett annat program som ger tillgång till visningsannonser);
  • åtkomsttid;
  • Adressen till sidan där annonsenheten är belägen;
  • referrer (adress på föregående sida).

3.3.1. Att stänga av cookies kan göra det omöjligt att komma åt delar av idesign.techinfus.com/sv/-webbplatsen som behöver fylla i en ansökan.

3.3.2. Website idesign.techinfus.com/sv/ samlar in statistik om sina besökares IP-adresser. Denna information används för att identifiera och lösa tekniska problem.

3,4. Annan personlig information som inte anges ovan (applikationshistorik, använda webbläsare och operativsystem etc.) är föremål för tillförlitlig lagring och icke-spridning, med undantag av vad som anges i punkterna. 5,2. och 5.3. av denna sekretesspolicy.

4. SYFTE FÖR PERSONLIG INFORMATIONSAMLING

4,1. Användarens personuppgifter Administration av webbplatsen idesign.techinfus.com/sv/ kan användas för att:

4.1.1. Identifikation av Användaren som skickade in ansökan på idesign.techinfus.com/sv/.

4.1.2. Upprättande av feedback med användaren, inklusive sändningsanmälningar, förfrågningar angående användningen av idesign.techinfus.com/sv/-webbplatsen för tillhandahållande av tjänster, bearbetningsförfrågningar och förfrågningar från användaren.

4.1.3. Bestämning av användarens plats för att beräkna kostnaden för tjänster där användaren var intresserad.

4.1.4. Bekräftelse av noggrannheten och fullständigheten av personuppgifter som tillhandahålls av användaren.

4.1.5. Meddelanden från användaren av idesign.techinfus.com/sv/ om status för ansökan.

4.1.6. Genomförande av PR-aktiviteter med användarens samtycke.

5. METODER OCH VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION

5,1. Behandlingen av personuppgifter hos användaren utförs utan tidsbegränsning, på något lagligt sätt, inklusive i informationssystemen för personuppgifter med hjälp av automationsverktyg eller utan användning av sådana verktyg.

5,2. Användaren instämmer i att webbplatsadministrationen har rätt att överföra personuppgifter till tredje part, i synnerhet budfirma, posttjänstorganisationer, telekommunikationsoperatörer, enbart för att uppfylla användarens ansökan utfärdat på idesign.techinfus.com/sv/.

5,3. Användarens personuppgifter får endast överföras till Ryska federationens auktoriserade myndigheter på grundval av och på det sätt som fastställs i Ryska federationens lagstiftning.

5,4. Vid förlust eller utlämnande av personuppgifter informerar webbplatsen användaren om förlusten eller utlämnandet av personuppgifter.

5,5. Webbplatsadministrationen tar nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda Användarens personuppgifter från olaglig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, ändring, blockering, kopiering, spridning samt från andra olagliga handlingar från tredje part.

5,6. Webbplatsadministrationen tillsammans med användaren tar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra förluster eller andra negativa konsekvenser som orsakas av förlusten eller avslöjandet av personuppgifterna för användaren.

6. PARTERINGENS SKYLDIGHETER

6,1. Användaren måste:

6.1.1. Ge information om personuppgifter som krävs för att bearbeta en ansökan på idesign.techinfus.com/sv/.

6.1.2. Uppdatera, komplettera informationen som lämnas om personuppgifter i händelse av en ändring av denna information.

6,2. Webbplatsadministrationen är skyldig att

6.2.1. Använd den information som erhållits enbart för de ändamål som anges i punkt 4 i denna sekretesspolicy.

6.2.2.För att säkerställa lagring av konfidentiell information i hemlighet, att inte lämna ut utan föregående skriftligt tillstånd från Användaren, och inte att sälja, byta ut, publicera eller avslöja på något annat sätt de överförda personuppgifterna för Användaren, förutom p. 5,2. och 5.3. denna sekretesspolicy.

6.2.3. Ta försiktighetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten hos användarens personuppgifter i enlighet med det förfarande som normalt används för att skydda denna typ av information i befintliga affärstransaktioner.

6.2.4. Utför blockering av personuppgifter som rör den relevanta användaren från den tidpunkt då användaren begärde eller begärde, eller hans juridiska ombud eller behöriga organ för att skydda personuppgifternas rättigheter under kontrollperioden, i händelse av otillförlitliga personuppgifter eller olagliga handlingar.

7. PARTNERS ANSVAR

7,1. Anläggningsadministrationen, som inte har fullgjort sina skyldigheter, är ansvarig för förluster som uppkommit av Användaren i samband med olaglig användning av personuppgifter, i enlighet med Ryska federationens lagar, med undantag av vad som föreskrivs i punkterna. 5,2., 5,3. och 7.2. denna sekretesspolicy.

7,2. Vid förlust eller avslöjande av konfidentiell information är webbplatsadministrationen inte ansvarig om denna konfidentiella information:

7.2.1. Blev public domain innan dess förlust eller avslöjande.

7.2.2. Den erhölls från en tredje part innan den mottogs av webbplatsadministrationen.

7.2.3. Den avslöjades med användarens samtycke.

8. AVSÄTTNING AV DISPUTER

8,1. Innan du lämnar in en rättegång i tvister som härrör från förhållandet mellan användaren av webbplatsen idesign.techinfus.com/sv/ och webbplatsen, är det obligatoriskt att skicka ett krav (ett skriftligt förslag till frivillig lösning av tvisten).

8,2. Mottagaren av fordran inom 30 kalenderdagar från dagen för mottagandet av fordran, meddelar käranden skriftligen om resultaten av ersättningen av fordran.

8,3. Om en överenskommelse inte uppnås kommer tvisten att hänskjutas till rättsmyndigheten i enlighet med Ryska federationens nuvarande lagstiftning.

8,4. Den nuvarande lagstiftningen i Ryska federationen gäller denna sekretesspolicy och förhållandet mellan användaren och webbplatsadministrationen.

9. ÖVRIGA VILLKOR

9,1. Webbplatsadministrationen har rätt att göra ändringar i denna sekretesspolicy utan användarens samtycke.

9,2. En ny integritetspolicy träder i kraft från det ögonblick den läggs ut på webbplatsen, om inte annat anges i den nya utgåvan av sekretesspolicyen.

9,3. Eventuella förslag eller frågor om denna sekretesspolicy ska skickas till mejl:

soffor

möbler

stolar